Wpisz aby wyszukać

Z jakich elementów składa się umowa najmu okazjonalnego?

Podziel się

Umowa najmu okazjonalnego to jeden ze sposobów wynajmowania lokalu mieszkalnego, który umożliwia właścicielowi nieruchomości większą kontrolę nad procesem wynajmu. Tego rodzaju umowy charakteryzują się szeregiem istotnych elementów, które muszą się w niej znaleźć. W poniższym artykule omówimy te kluczowe aspekty, aby ułatwić zrozumienie, na czym polega umowa najmu okazjonalnego.

Opis przedmiotu umowy

Każda umowa najmu okazjonalnego musi zawierać dokładny opis wynajmowanego lokalu, obejmujący między innymi powierzchnię, adres, wyposażenie oraz stan techniczny mieszkania. Jest to niezbędne, aby obie strony – wynajmujący i najemca – miały jasność co do warunków, w jakich będzie odbywał się najem.

Dane stron

Kolejnym istotnym elementem umowy są dane obu stron, czyli wynajmującego (właściciela) oraz najemcy. Muszą one obejmować imiona i nazwiska, numery dowodów osobistych oraz adresy zamieszkania. W przypadku osób prawnych należy podać nazwę firmy, numer KRS oraz dane reprezentantów.

Wysokość czynszu i kaucji

Umowa najmu okazjonalnego musi precyzyjnie określać, jakie są koszty związane z wynajmem mieszkania. Wysokość czynszu oraz ewentualnej kaucji muszą być jasno sprecyzowane i zrozumiałe dla obu stron umowy.

Czas trwania wynajmu

Umowa powinna również określać, jak długo będzie trwał najem mieszkania. O ile w przypadku umów na czas nieokreślony termin ten nie musi być wskazany, o tyle przy najmie okazjonalnym zwykle ustala się konkretną datę zakończenia umowy.

Warunki i terminy rozwiązania umowy

W umowie najmu okazjonalnego ważne jest również zawarcie warunków oraz terminów, w jakich obie strony mogą rozwiązać umowę. Warto uwzględnić okresy wypowiedzenia oraz ewentualne kary za przedterminowe rozwiązanie umowy.

Adres do eksmisji

W przypadku umów najmu okazjonalnego, najemca ma obowiązek wskazać miejsce, gdzie będzie mógł zamieszkać po ewentualnej eksmisji. W tym celu konieczne jest podanie adresu do umowy najmu okazjonalnego na terenie Polski. Jeśli najemca jest właścicielem wskazanej nieruchomości, nie ma potrzeby dostarczania dodatkowych dokumentów. W praktyce jednak takie sytuacje zdarzają się rzadko i najemcy zazwyczaj proszą o pomoc rodzinę lub znajomych. Wówczas wymagane jest dostarczenie oświadczenia właściciela danego lokalu o zgodzie na wprowadzenie się eksmitowanego lokatora, najlepiej opatrzonego podpisem poświadczonym notarialnie.

Skomentuj